ธุรกิจสปา สปา มาจากภาษาลาติน ว่า “Sanus per Aquam” หรือ Sanitas per aquas แปลว่าสุขภาพจากสายน้ำ

ธุรกิจสปา สปา มาจากภาษาลาติน ว่า “Sanus per Aquam” หรือ Sanitas per aquas แปลว่าสุขภาพจากสายน้ำ

การบำบัดด้วยน้ำจากธรรมชาติด้วยน้ำ การดูแลสุขภาพโดยการใช้น้ำ และการบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการใช้น้ำ ทั้งนี้ จากความเชื่อและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจสรุปความหมายกว้างๆ ได้ว่า สปา คือ การบำบัดด้วยน้ำภายใต้การดูแลของนักบำบัดแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์รวมที่ดี จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยฯ แบ่งสถาน ประกอบการออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • กิจการสปาเพื่อสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้าง สุขภาพ โดยมีบริการหลัก คือ การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ และอาจมีบริการเสริมประเภท ต่างๆ อาทิ การท าสมาธิและโยคะ การอบเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบ าบัดและการ ควบคุมอาหาร การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ประกอบด้วย
  • นวดแผนไทย การนวดแผนไทย หมายถึง การรักษาโรคโดยสุขสัมผัสและการกดลงบนร่างกายอย่างมีระบบ และจาก การที่นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษา/บรรเทาอาการของโรคได้ ส่งผลให้นวดแผนไทย เป็นที่รู้จักไปทั่ว นอกจากนี้ ในการด าเนินธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ยังมีข้อจ ากัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมักเกิดปัญหาการแย่งซื้อตัวบุคลากรที่มี ความสามารถและความรู้ในการนวดแผนไทยระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเอง

–  ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสปาในปัจจุบันกินความหมายกว้างมาก โดยรวมถึงกิจกรรมและบริการอื่นๆ ที่ผ่อนคลาย ร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความมีสุขภาพที่ดี จึงทำให้เกิดบริการต่อเนื่องหลายประเภทซึ่งถือเป็นกิจกรรม เสริมของสปา อันได้แก่ เสริมสวย อาหารแบบสปา (Spa Cuisine) การล้างพิษ ฯลฯ ความนิยมในธุรกิจ สปาไทยช่วยท าให้ผู้บริโภครู้จักและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การสนับสนุน ธุรกิจสปาไทย ในอีกทางหนึ่งจึงเป็นการส่งเสริมธุรกิจบริการและสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ต้องการของ ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น อาทิ การบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องส าอาง สิ่งทอเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สปาตกแต่งสถานที่ ซอฟท์แวร์ บริการโฆษณา การตลาดและ ประชาสัมพันธ์เป็นต้น

รู้จักตู้อบสมุนไพรแบบซาวน่า สุขภาพดีด้วยศาสตร์ร้อนปะทะเย็น ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เลือดไหลเวียนได้สะดวก

รู้จักตู้อบสมุนไพรแบบซาวน่า สุขภาพดีด้วยศาสตร์ร้อนปะทะเย็น ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เลือดไหลเวียนได้สะดวก

การอบสมุนไพรแบบซาวน่า หลายคนเคยได้ยินหลายคนเคยใช้บริการแต่ยังมีความสงสัยว่าต่างจากการอบแบบ Steam ยังไง วันนี้เรามาไขข้อข้องใจของคุณ การอบไอน้ำด้วยตู้อบสมุนไพร มี 2 แบบหลัก ที่คนไทยนิยมมากในปัจจุบันคือ การอบแห้ง (Sauna) และการอบเปียก (Steam)

การอบแห้ง (Sauna) เป็นวิธีชักนำให้ร่างกายขับเหงื่อโดยใช้ความร้อนที่มีสภาพแห้งและค่อนข้างร้อนจัด เป็นเวลาประมาณ 5-7 นาที ในตู้อบสมุนไพรแบบไม้ที่ควบคุมให้มีอุณหภูมิสูงเกือบ 80-100  องศาเซลเซียส โดยจะมีหินที่มีความร้อนสูงอยู่ภายในทำให้เกิดไอน้ำด้วยการราดน้ำลงบนหิน ภายในตู้อบมีการใช้สมุนไพรหอมระเหยเพื่อช่วยในการบำบัด และให้ความผ่อนคลาย   เมื่ออบครบกำหนดเวลาจะตามด้วยการอาบน้ำหรือแช่ร่างกายด้วยน้ำเย็น การอบซาวน่าจะต้องทำซ้ำๆ ประมาณสองถึงสามครั้งในแต่ละคราว คืออบตัว 5-7 นาที ออกมาอาบน้ำเย็น นับเป็น 1 ครั้ง ทำซ้ำแบบนี้อีก 1-2 ครั้ง

เมื่อร่างกายอยู่ในตู้อบสมุนไพรที่ไร้ความชื้นไม่มีเครื่องนุ่มห่มห่อหุ้ม ร่างกายจะตอบสนองต่อความร้อนด้วยการขับเหงื่อออกมาอย่างมาก อุณหภูมิภายในร่างกายจะได้รับการรักษาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับปกติที่ธรรมชาติคือ 37 องศาเซลเซียส และเมื่ออาบน้ำเย็น หรือแช่ในอ่างน้ำเย็น เหงื่อที่ออกมาจะหยุดไหล เป็นการสิ้นสุดกระบวนการขับสิ่งสกปรกและสารพิษออกจากร่างกาย ซาวน่าช่วยชำระล้างร่างกายสมองและจิตใจให้สะอาดปลอดโปร่ง  ผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาด้านผิวหนัง ปัญหาปวดเมื่อยแผ่นหลัง นอนไม่หลับ กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย รักษาผิวพรรณและลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน

การนวดสปาความงามเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายในรูปแบบแผนตะวันออกศาสตร์เป็นที่เก่าแก่ซึ่งได้จากการสะสมองค์ความรู้

การนวดสปาความงามเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายในรูปแบบแผนตะวันออกศาสตร์เป็นที่เก่าแก่ซึ่งได้จากการสะสมองค์ความรู้

ประสบการณ์ในอดีตจากการทดลองและการนวดบำบัดแผนโบราณจนสืบทอดกันมาอย่างรุ่นสู่รุ่นปัจจุบัน

องค์ความรู้แบบแผนตะวันออก การทำสปาประเภทนี้มีวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฎิบัติตามที่แบบแผนธรรมชาติบำบัดองค์รวมอันได้แก่มีการนวดที่หนักแน่นแต่ค่อยเป็นค่อยไปมีการบำบัดผ่อนคลายผ่านองค์ประกอบภายในเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลย์กับธรรมชาติรอบนอก โดยก่อนการนวดจะมีการทำสมาธิของผู้ให้บริการก่อนที่จะเริ่มนวดให้แก่ลูกค้าการนวดในประเภทนี้มีทั้งการนวดแผนไทยโบราณ นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และการนวดแก้อาการบำบัดอาการต่างๆ

ส่วนองค์ความรู้แผนกลางวันออกนั้นเป็นรูปแบบสปาที่มีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้มีคู่มือการบริการและอุปกรณ์สปาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้มีการเรียนการสอนที่เป็นตำราแบบสากลอย่างชัดเจนคือ

 ส่วนองค์ความรู้แผนกลางวันออกเป็นรูปแบบสปาที่มีองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้มีคู่มือการบริการและอุปกรณ์สปาที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้มีการเรียนการสอนที่เป็นตำราแบบสากลอย่างชัดเจน สามารถสื่อสารในวงการผู้ให้บริการทางด้านสปาได้อย่างเข้าใจทั่วโลก อาทิ เช่น การนวดสปาทรีทเม้นท์ผิวกาย นวดน้ำมันหอมระเหยหรือนวดอโรมาเทอราพี นวดสุคนธบำบัด การนวดสปอร์ตและการนวดลิมฟาติก เป็นต้น เมื่อมนุษย์เรามีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเริ่มคิดค้นและประดิษฐ์ทดลองและการประยุกต์นำมาให้เป็นอุปกรณ์สปาเพื่อให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งานจึงทำให้การทำสปาและธุรกิจสปานั้นมีความสะดวกสบายและง่ายต่อการดำเนินการประกอบธุรกิจสปามากขึ้นเพราะอุปกรณ์สปาต่างๆล้วนมีลักษณะการใช้งานและการดูแล รักษา ที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นคนที่คนที่ประกอบธุรกิจสปาในรูปแบบต่างๆจึงควรหันมานิยมประยุกต์ใช้อุปกรณ์สปาให้มีความทันสมัยกันมากขึ้นและควรศึกษาในเรื่องของการเก็บรักษาด้วยนะคะ

การนวดแผนโบราณและการนวดทั่วไปเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมกันไม่น้อย ทั้งในและต่างประเทศ

การนวดแผนโบราณและการนวดทั่วไปเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมกันไม่น้อย ทั้งในและต่างประเทศ

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการนวดเป็นเรื่องที่ดีที่สุด และเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้งานหนักจะเกิดการเกร็งตัวสามารถที่จะทำให้ผ่อนคลายได้มากที่สุดและที่สำคัญมีสารเคมีคั่งค้างอยู่ก็สามารถที่จะทำการขับออกมาได้ ทำให้เลือดมาหล่อเลี่ยงไม่สะดวก ด้วยร่างกายที่มีความแข็งแรงก็มีส่วนในการช่วยให้ความพร้อมและความมั่นใจของเรามีมากขึ้นด้วยเช่นกัน หากเกิดอาการปวดเมื่อยตามมาหลังจากที่เราได้ทำการนวดนั้นคุณสามารถที่ผ่อนคลายได้ด้วยวิธีการอื่น ด้วยการนวดช่วยให้หายปวดเมื่อยได้จริงแต่ทั้งนี้ก็อาจส่งผลกระทบกันร่างกายได้ด้วยเช่นกัน เพราะไปคล้ายกล้ามเนื้อที่เกร็งอาจทำให้ผ่อนคลายลงหรืออาจจะเกร็งกว่าเดิม

การนวดแผนโบราณและการนวดทั่วไปเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมกันไม่น้อย มีสถาบัน สอนนวด เกิดขึ้นมากมาย และที่สำคัญการนวดได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่าวิธีการนี้มีความสามารถที่จะช่วยเรื่องการผ่อนคลายได้อย่างดีที่สุด รับประกันได้ว่าการนวดแผนไทยเป็นเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพที่แท้จริงและดีต่อสุขภาพโดยตรง ด้วยการเลือกวิธีการนวดที่เหมาะสมนั้นสามารถที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีได้ไม่น้อยด้วยวิธีการนี้มีมาตั้งแต่โบราณในแทบทุกที่ที่ให้ความสำคัญกับการนวด ด้วยเป็นการบำบัดที่เอาใจใส่ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ได้อย่างดีที่สุด รับประกันได้ว่าคุณต้องผ่อนคลายแน่นอนกับการนวด

ในปัจจุบันสถานที่บริการสปาจะมีขั้นตอนที่เยอะขึ้น ไม่ใช่เฉพาะโคลนหรือน้ำ

แต่มีการทำเพื่อการพักผ่อน เสริมความงาม นวด และรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของกระบวนการต่อต้านริ้วรอย  สิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น น้ำผึ้ง นมช็อคโกแลต  เมล็ดธัญพืช โคลน น้ำมันหอมระเหยและกลีบดอกไม้

ในความเป็นจริงภารกิจของสปาคือการเขียนโปรแกรมสำหรับสุขภาพ รวมถึง ความคิดและความรู้สึก

อุปกรณ์สปาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมของระบบการการดำเนินธุรกิจสปา ทางร้านต้องมีการใส่ใจแต่ละรายละเอียดของอุปกรณ์ เพราะต้องเลือกอุปกรณ์ที่ให้ ความรู้สึกสบายในระหว่างขั้นตอนการทำสปาและการนวดผ่อนคลาย

สปา เป็นคำที่อิงกับการใช้น้ำเพื่อบำบัดร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตัว

สปา เป็นคำที่อิงกับการใช้น้ำเพื่อบำบัดร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตัว

ซึ่งอาจมีการใช้น้ำเพื่อรูปแบบต่างๆ เช่น อ่างน้ำแร่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีผลต่อผิวหนังและร่างกาย ช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้น้ำอุ่น รูปแบบของสปาดั้งเดิมมีการใช้น้ำเพื่อบำบัดและผ่อนคลายเป็นหลัก นั่นคือทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ในปัจจุบันรูปแบบของสปาถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมและกาลเวลา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสปาได้รับและชื่นชมประสานสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ซึ่งจะประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า ทรีทเม้น หลัก 4 อย่าง คือ การนวดแบบต่างๆ การทรีทเม้นหน้า การทรีทเม้นตัว และการทรีทเม้นโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สปาแบบต่างๆ สำหรับการทรีทเม้นหน้าและลำตัว จะมีขั้นตอนต่างๆ 10 ขั้น ตามลำดับ ประกอบด้วย

( 1 )การล้างทำความสะอาด การล้างทำความสะอาดหากเป็นการทรีทเม้นหน้าควรจะเป็นการใช้โทนเนอร์เช็ดทำความสะอาดรู้เพื่อขจัดสิ่งสกปรก

( 2 )การขัด ในการขัดหรือการสคลับนั้นเป็นขั้นตอนเดียว โดยจะเน้นขัดเพื่อให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุด

( 3 )การบำรุงฟื้นฟู การบำรุงจะมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้สารอาหารกับผิวโดยตรง

( 4)การกดและการคลึง เป็นการนวดเพื่อให้ความผ่อนคลาย และการกุดจุดเพื่อให้สุขภาพดี

( 5 )การนวด เป็นการลงน้ำหนักตามแนวเส้นต่างๆให้เกิดความผ่อนคลาย

( 6 )การพอก เป็นขั้นตอนการบำรุงผิวด้วยผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรที่ช่วงบำรุงผิว

( 7 )การอบ เป็นการเตรียมผิวก่อนการทำสปา ขั้นตอนนี้ความร้อนจะช่วยให้รูขุมขนเปิดเพื่อพร้อมที่จะรับสารวิตามินต่างๆที่ใช้บำรุงผิว

(8) การอาบ ส่วนใหญ่จะเป็นการอาบน้ำแร่มากกว่าการอาบน้ำสมุนไพร

( 9 )การแช่ การแช่น้ำนมช่วยบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวการแช่จะช่วยให้วิตามินซึมซาบเข้าผิวกายอย่างทั่วถึง

( 10 )การเพิ่มความชุ่มชื่น ด้วยการทาโลชั่นหรือนวดน้ำมันหอมระเหย

การเลือกใช้ตู้อบสมุนไพรแบบไม้ ยังไงไม่ผิดหวัง เพราะผลิตจากไม้สนแท้ๆ 100% ให้บริการส่งทั่วประเทศ

การเลือกใช้ตู้อบสมุนไพรแบบไม้ ยังไงไม่ผิดหวัง เพราะผลิตจากไม้สนแท้ๆ 100%

หากคุณไปใช้บริการฟิตเนสที่มีมาตรฐานมักมีตู้อบซาวน่าหรือตู้อบสมุนไพรแบบไอน้ำไว้ให้บริการ เป็นลักษณะของตู้อบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่  กว้าง 150 ลึก 120 สูง 180 cm  โดยประมาณ ซึ่งสามารถใช้บริการได้ครั้งละ 2-3 คน ตู้อบสมุนไพรแบบไอน้ำนี้ช่วยในการล้างพิษออกจากร่างกายเป็นหนึ่งในวิธีการขจัดของเสียออกทางเหงื่อโดยความร้อนจะลำเลียงของเสียจากหลอดเลือด ผ่านผิวหนัง ออกมา  การ‎อบไอน้ำด้วยสมุนไพรช่วยบำบัดโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ทำให้เลือดไหลเวียนดี ปลอดสารเคมี ทำให้รู้สึกถึงความชุ่มชื้น ขจัดเซลล์ผิวเก่าออก  นอกจากนั้นความร้อนจะเร่งการขจัดไขมันส่วนเกิน ให้ออกจากร่างกาย ทำให้นอนหลับสบาย คลายเครียดลดอาการอ่อนล้า จากการทำงานหนัก

หากใครติดใจการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรแบบไม้  อยากมีไว้ที่บ้านก็สามารถทำได้  ราคาไม่สูงเกินเอื้อม อยู่ที่ว่าคุณต้องเลือกตู้อบสมุนไพรแบบไม้ให้ดี ลองมาดูแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าประเภทนี้เพื่อไม่ให้คุณผิดหวัง

            ตู้อบสมุนไพรไม้สน ที่เป็นระบบหม้อต้มสมุนไพรไอน้ำ หากเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ต้องผลิตจากไม้สนธรรมชาติแท้ เกรด A คุณภาพสูงที่นิยมกันมากคือไม้สนขาวฟินแลนด์  เพราะทนความชื้นสูง มีลายที่สวยงาม  ใช้งานสะดวกโดยเป็นระบบแบบใช้ไฟบ้านปรกติ สามารถเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย มีตัวควบคุมอุณหภูมิภายในห้องมีเบรคเกอร์ตัวตัดไฟ กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร มีช่องระบายอากาศ   ระยะรับประกันโครงสร้าง 1 ปี ระบบไฟ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ราคาตู้อบสมุนไพร อยู่ระหว่าง  12,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด โดยสูงสุดเป็นขนาดมาตรฐานที่มีจำหน่ายใช้บริการได้ครั้งละ 3 คน หากต้องการขนาดใหญ่กว่านี้สามารถสั่งผลิตได้กับผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ

การอบไอน้ำด้วยตู้อบสมุนไพร กุญแจสำคัญ ไขความลับสู่ผิวสวย และกลับมาสาวอีกครั้ง

การอบไอน้ำด้วยตู้อบสมุนไพร กุญแจสำคัญ ไขความลับสู่ผิวสวย และกลับมาสาวอีกครั้ง

การอบไอน้ำสมุนไพร เป็นการใช้ความร้อนในการช่วยล้างสารพิษออกทางเหงื่อ ผิวหนังถือเป็นอวัยวะส่วนที่กว้างที่สุด   การขับสารพิษส่วนเกินออกทางเหงื่อจึงได้ผลดีมาก  เป็นการกำจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันบริเวณรูขุมขนได้ดี   เมื่อที่ร่างกายทุกส่วนได้รับความร้อนจากไอน้ำและเกิดความร้อนขึ้นพร้อมกัน จะช่วยทำให้เส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัว เป็นผลให้เลือดไหลเวียนได้ดี  เลือดจะพรั่งพรูกันขึ้นมาที่ผิวหนังเป็นจำนวนมาก กระบวนการนี้นี่เองที่ทำให้สารเคมีส่วนเกินในร่างกาย เช่น โซเดียม โปตัสเซียม หรือสารอื่น ๆ ที่เรารับเข้าไปเกินความต้องการ ถูกขับออกมากับเหงื่อ

กระบวนการให้ความร้อนนี้เองนอกจากจะทำให้ล้างพิษออกไปแล้ว เลือดที่มาเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้น ยังช่วยนำสารอาหารที่ดี มาให้ผิวหนัง ส่งผลให้การอบตัวด้วยไอน้ำ ทำให้ผิวหนังมีสุขภาพดีและดูสวยเปล่งปลั่งขึ้นด้วย

            ยิ่งการอบไอน้ำสมุนไพรที่ทำอย่างถูกวิธี สรรพคุณของพืชสมุนไพรจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อทุก ๆ ส่วนร่างกาย ทำให้เกิดความสดชื่น สบายเนื้อสบายตัว  จะช่วยทำให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายแข็งแรงสดชื่นและกระปรี่กระเปร่า  บรรเทาความเมื่อยล้า ทำให้อารมณ์และจิตใจผ่อนคลายเป็นการบำบัดความซึมเศร้าได้ดีอีกด้วย  การอบไอน้ำสมุนไพรสามารถใช้สมุนไพรหลาย ๆ ชนิดมาผสมรวมกัน โดยต้องพิจารณาให้ดีว่าไม่มีสรรพคุณที่ต้านกัน  แล้วต้มในน้ำจนเดือด ปล่อยให้ไอน้ำร้อนระเหยสัมผัสกับผิว ทำให้สรรพคุณต่าง ๆ ในพืชสมุนไพรแทรกซึม เข้าสู่ผิวหนังทุกส่วนของร่างกายได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจคือ ทางจมูกและทางปาก ได้ดีอีกด้วย

การเปิดร้านนวดสปา ร้านนวดแผนไทย จะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

การเปิดร้านนวดสปา นวดแผนไทย จะต้องทำอย่างไรบ้าง

หลาย ๆ คำตอบ คำแนะนำที่สรุปได้แบบสั้น ๆ คือ ทำด้วยใจรักในการบริการ ถ้ามั่นใจว่าใช่ ก็เริ่มจากหลักการตลาดสำหรับธุรกิจบริการได้เลย นั่นคือเลือกสถานที่ตั้งของร้านสปา จะอยู่ที่ไหนในห้าง อาคารพาณิชย์ ปั้มน้ำมัน ที่มีคนผ่านไปมา เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เนื่องจากเป็นการบริการความงามและสุขภาพควบคู่กัน ผลิตภัณฑ์ก็ต้องเลือกที่ผ่านการรับรอง มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ตั้งราคาค่าบริการที่เหมาะสม ให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่า และมีโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการครั้งแรก และใช้บริการซ้ำ

เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราได้เรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ในการเรียนการสอนนวดสปาแล้ว เชื่อได้ว่าหลาย ๆ ท่านต้องการที่จะมีร้านนวดสปาเป็นของตัวเอง แต่การเริ่มต้นนั้นเราควรที่จะศึกษาในหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่างให้มากพอที่เราจะลงมือทำร้านสปาให้เป็นรูปเป็นร่างและประสบผลสำเร็จในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อของข้อกฎหมาย  การตลาด การบริการ ทำเลสถานที่เปิดร้าน เงินทุนเริ่มต้น หรือแผนงานต่าง ๆ ที่ควรจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้พร้อมไปหมดทุกอย่างค่อยทำ เพราะคุณจะไม่ได้ทำมันแน่นอน การทำธุรกิจเราต้องเริ่มที่ความชอบ ความตั้งใจ แล้วลองดู ถ้าใช่ก็คือใช่ ถ้าไม่ใช่ก็คือประสบการณ์ เพราะคนที่สำเร็จทุกคนล้วนมีประสบการณ์มาอย่างมากมาย ซึ่งก็คือความไม่ใช่ในสิ่งที่ทำ ซึ่งเมื่อเราสะสมความไม่ใช่หรือประสบการณ์ได้อยู่ในระดับหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือ ความใช่ หรือสิ่งที่เรารอคอย มันคือความสำเร็จ มันคือตัวตนของธุรกิจเรา มันคือชีวิตของเรา

หัวใจสำคัญในการเปิดร้านสปาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็คือคุณภาพและฝีมือในการนวดนั่นเอง ซึ่งร้านสปาที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ต่างก็มีการแย่งบุคลากรที่มีคุณภาพในการนวด โดยเฉพาะการนวดแผนไทยซึ่งเป็นศาสตร์การนวดที่มีชื่อเสียงไปไกลระดับโลกด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น หากท่านสามารถนวดได้อย่างมืออาชีพ และมีเทคนิคการนวดที่น่าสนใจ ก็จะช่วยให้การประกอบการอาชีพนวดสปาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทางสมาคมส่งเสริมธุรกิจสปาและความงามกรุงเทพจึงได้มีการเปิดสอนหลักสูตรนวดสปา และนวดแผนไทย ด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐาน พร้อมนำท่านสู่ความเป็นมืออาชีพ และเปิดสถานสปาได้อย่างครบวงจร ทั้งความเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์สปา อุปกรณ์ร้านนวด

การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยประกอบไปด้วยบริการหลัก และบริการเสริมประเภทต่าง ๆ

การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ  โดยประกอบไปด้วยบริการหลัก และบริการเสริมประเภทต่าง ๆ

บริการหลักประกอบด้วย  การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ บริการเสริม คือ  กิจกรรมต่างๆ ที่ควรจัดให้มีอยู่ในเมนู  เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจให้มาใช้บริการบ่อยขึ้นและมีความหลากหลายในสปามากชึ้น อาทิเช่นการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณและการนวดสปาแบบต่างๆ

การนวดแผนไทย หรือนวดแผนโบราณ หมายถึง การรักษาโรคโดยสุขสัมผัสและการกดลงบนร่างกายอย่างมีระบบ และจากการที่นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษาบรรเทาอาการของโรคได้ ส่งผลให้นวดแผนไทย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะในแวดวงกายภาพบำบัด อย่างไรก็ดี การให้บริการนวดแผนไทยมีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในทางลบของการให้บริการนวดแผนไทยในประเทศ เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายมีการให้บริการในลักษณะแอบแฝงการค้าบริการทางเพศในกิจการของตนนอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจสปาและนวดแผนไทยยังมีข้อจำกัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมักเกิดปัญหาการแย่งซื้อตัวบุคลากรที่มีความสามารถและความรู้ในการนวดแผนไทยระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเอง

ธุรกิจสปาบางรูปแบบสามารถเริ่มต้นได้ง่าย

ธุรกิจสปามีตั้งแต่รูปแบบที่ลงทุนหลักหมื่นบาท เช่น Fish Spa ร้านนวดเท้า หรือขายอุปกรณ์สปา ไปจนถึง หลักล้าน เช่น ร้านที่ให้บริการนวดแบบเพื่อให้ความผ่อนคลายหรือร้านที่ให้บริการ Treatment ต่างๆ จึงทำให้นักธุรกิจมีทางเลือกที่หลากหลาย ในการลงทุน และสร้างธุรกิจได้

สําหรับศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลกในส่วนของธุรกิจสปาไทยนั้น นอกจาก

จะนําเงินตราเข้าประเทศเป็นจํานวนมากแล้วยังส่งผลต่อเนื่องถึงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สปา

เพื่อบําบัด/เสริมความงาม และอุปกรณ์สปาโดยเฉพาะที่ทําจากสมุนไพรไทย รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ในสปาด้วย

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของสมาคมสปาไทยผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมในการลงทุนขยาย

กิจการไปยังต่างประเทศมีจํานวนไม่มากนักเนื่องจากยังมีปัญหาด้านเงินทุน ในด้านการซื้ออุปกรณ์สปา

ความจํากัดของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ ข้อกีดกันการลงทุนในกิจการของประเทศต่างๆ และปัญหาเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทํางานของบุคลากรสปา เป็น

อัพเกรดร้านเสริมสวยของคุณและการเอาใจลูกค้าด้วยบริการ ตู้อบสมุนไพร ตู้อบซาวน่า เพื่อสุขภาพ

อัพเกรดร้านเสริมสวยของคุณและการเอาใจลูกค้าด้วยบริการ ตู้อบสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

หากคุณคือผู้ให้บริการสถานเสริมความงาม อย่างร้านเสริมสวยที่ให้บริการหลายอย่าง ทั้งทำผม ทำเล็บ มีลูกค้าจำนวนมาก แล้วอยากจะขยายกิจการโดยไม่ต้องลงทุนมาก การให้บริการอบสมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรเป็นหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจ เพราจะอัพเกรดให้ร้านเสริมสวยของคุณมีบริการครบวงจร  และยังสามารถรับลูกค้าได้มากขึ้น เมื่อมีลูกค้ามารับบริการอบตัว ก็สามารถทำไปพร้อมกับการบริการสระผม ทำเล็บลูกค้าคนอื่นๆ

ราคาตู้อบสมุนไพรที่มีความแข็งแรง วัสดุคงทนมีคุณภาพ หากเริ่มต้นด้วยการลงทุนเลือกซื้อสินค้าเกรดกลางๆ เพื่อทดลองตลาด  จะมีราคาตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป  ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าไฟไม่เสียมากเท่าไหร่เพราะใช้ในการต้มน้ำเป็นหลัก อาจจะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือน ส่วนค่าสมุนไพร และครีมบำรุง รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเงินลงทุนส่วนนี้น่าจะตกที่ราว 5,000 บาท คร่าวๆการลงทุนจึงอยู่ที่ ประมาณ 10,000 บาท

หากคิดค่าบริการในการตบตัวด้วยน้ำจากสมุนไพร ครั้งละ 200-300 บาท หากมีผู้ใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 1 คน 1 เดือนก็สามารถคืนทุนได้แล้ว จึงเป็นอีกหนึ่งบริการที่เจ้าของร้านเสริมสวยน่าลงทุน

            สิ่งที่ต้องคำนึงถึงให้มากคือเรื่องของความสะอาดและคุณภาพของสมุนไพรที่ใช้ การอบตัวด้วยตู้อบสมุนไพรที่ใช่ร่วมกันหลายคนต้องทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะไม่ได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ต้องมีการพักใช้งานก่อนการให้บริการลูกค้าคนต่อไป ตู้อบสมุนไพรต้องอยู่ในสภาพแห้งสะอาดปราศจากเชื้อรา ต้องใส่ใจในเรื่องการควบคุมความร้อนที่เหมาะสม และทำให้อากาศภายในร้านเสริมสวยจองคุณมีการถ่ายเทที่ดี ถ้าพร้อมในการให้บริการใส่ใจลูกค้ารับรองว่าคุณจะหารายได้เพิ่มได้อีกมาก