dbd-register

Tag Archives: เตียงนวด

ตำรายาสมุนไพรของพระโอสถพระนารายณ์

ตำรายาสมุนไพรของพระโอสถพระนารายณ์ ช่วงก่อนสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนต้นในกฎหมายตราสามดวงที่ตราขึ้นในปีพศ 1998 มีการระบุสถานะของข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยในตำแหน่งต่างๆตามลำดับโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆหลายกลุ่มเช่นกลุ่มแพทย์ยากลมหมอยาคุมหมอกุมารกรมหมอนวดกรมหมอยาตามหมอวัณโรคโรงพระโอสถแต่ละกลุ่มมีเจ้ากรมและตำแหน่งข้าราชการระดับอื่นๆที่มีศักดินาลดหลั่นกันไปดังปรากฏอยู่ในข้อความดังต่อไปนี้ ออกญาแพทย์พงศาวิสุทธิบดีอภัยณียะลากุมภาหกจ้างวางแพทย์ยาโรงพระโอสถนา 2004 มโหสถ ราชแพทย์ยาธิบดีศรีองครักษ์ เจ้ากรมแพทย์ยาหน้านะ 1,600 เจ้าคุณหมอนวดซ้ายขวาหลวงรักษาหลวงราชาคน 1,600 ออกพระสิทธิสารเจ้ากรมหมอยาซ้ายนา 1,400  ทั้งนี้ตำแหน่งออกญาแทบพงศาวิสุทธาธิบดีไทยพิริยะรา กุมภา 6 จ้างวางแพทย์ยาโรงพระโอสถซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลโรงพระโอสถเป็นผู้ถือศักดินาสูงสุดในบรรดาข้าราชการฝ่ายหมอหลวงแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของแพทย์ปรุงยาซึ่งทำหน้าที่ทางสาขารวบรวมและดูแลรักษาเครื่องยาสมุนไพรต่างๆรวมทั้งการปรุงยาหลวงและประสานงานกับหมอในกลุ่มอื่นๆนอกจากนี้กรมหมอนวดก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญด้วยเนื่องจากการนวดเป็นการบำบัดโรคพื้นฐานในสมัยนั้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นภูมิปัญญาทางด้านแพทย์ของบุรุษไทยคือตำราพระโอสถพระนารายณ์ตำรานี้สืบทอดมาถึงปัจจุบันได้อย่างเกือบสมบูรณ์จะมีการคาดเคลื่อนไปบ้างก็ในการคัดลอกชื่อสมุนไพรหรือคำราชาศัพท์บางคำผิดเพี้ยนไปบ้างเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีวินิจฉัยว่าตำรานี้น่าจะรวบรวมขึ้นในราวสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระหรืออย่างช้าก็ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยสรุปหลักวิชาการแพทย์แผนไทยในยุคนั้นไว้อย่างสั้นแต่ได้ใจความยิ่งภาษาที่ใช้ก็ไพเราะสละสลวยในการอุปมาอุปไมยอันทำให้ เห็นภาพได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายค่ะ ปัจจุบันการนวดไทยได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากไม่เฉพาะกับคนไทยเท่านั้น  คนหลายๆชาติที่รู้จักและเคยได้รับการนวดไทยต่างก็ชอบและสนใจที่จะเรียนรู้การนวดไทย กันมากขึ้น  จึงควรที่จะมีการวางรูปแบบการสอนและการถ่ายทอดความรู้การนวดไทยเพื่อให้ได้ผู้นวดที่มีความเข้าใจเรื่องการนวดอย่างถูกต้อง  และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดี  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการนวดให้ตัวเองลดให้ผู้อื่น  หรือเพื่อทำธุรกิจการนวดไทย หรือธุระกิจสปาก็จะมักจะมองหาอุปกรณ์สปาในการประกอบธุรกิจ  ซึ่งเป็นผลดีกับคนไทยที่ได้มีโอกาสสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  จากผลการผลิตอุปกรณ์สปา  จำพวก  เตียงนวดไทย เตียงสปา เป็นต้น

ตำรายาสมุนไพรของพระโอสถพระนารายณ์

ตำรายาสมุนไพรของพระโอสถพระนารายณ์ ช่วงก่อนสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนต้นในกฎหมายตราสามดวงที่ตราขึ้นในปีพศ 1998 มีการระบุสถานะของข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยในตำแหน่งต่างๆตามลำดับโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆหลายกลุ่มเช่นกลุ่มแพทย์ยากลมหมอยาคุมหมอกุมารกรมหมอนวดกรมหมอยาตามหมอวัณโรคโรงพระโอสถแต่ละกลุ่มมีเจ้ากรมและตำแหน่งข้าราชการระดับอื่นๆที่มีศักดินาลดหลั่นกันไปดังปรากฏอยู่ในข้อความดังต่อไปนี้ ออกญาแพทย์พงศาวิสุทธิบดีอภัยณียะลากุมภาหกจ้างวางแพทย์ยาโรงพระโอสถนา 2004 มโหสถ ราชแพทย์ยาธิบดีศรีองครักษ์ เจ้ากรมแพทย์ยาหน้านะ 1,600 เจ้าคุณหมอนวดซ้ายขวาหลวงรักษาหลวงราชาคน 1,600 ออกพระสิทธิสารเจ้ากรมหมอยาซ้ายนา 1,400  ทั้งนี้ตำแหน่งออกญาแทบพงศาวิสุทธาธิบดีไทยพิริยะรา กุมภา 6 จ้างวางแพทย์ยาโรงพระโอสถซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลโรงพระโอสถเป็นผู้ถือศักดินาสูงสุดในบรรดาข้าราชการฝ่ายหมอหลวงแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของแพทย์ปรุงยาซึ่งทำหน้าที่ทางสาขารวบรวมและดูแลรักษาเครื่องยาสมุนไพรต่างๆรวมทั้งการปรุงยาหลวงและประสานงานกับหมอในกลุ่มอื่นๆนอกจากนี้กรมหมอนวดก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญด้วยเนื่องจากการนวดเป็นการบำบัดโรคพื้นฐานในสมัยนั้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นภูมิปัญญาทางด้านแพทย์ของบุรุษไทยคือตำราพระโอสถพระนารายณ์ตำรานี้สืบทอดมาถึงปัจจุบันได้อย่างเกือบสมบูรณ์จะมีการคาดเคลื่อนไปบ้างก็ในการคัดลอกชื่อสมุนไพรหรือคำราชาศัพท์บางคำผิดเพี้ยนไปบ้างเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีวินิจฉัยว่าตำรานี้น่าจะรวบรวมขึ้นในราวสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระหรืออย่างช้าก็ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยสรุปหลักวิชาการแพทย์แผนไทยในยุคนั้นไว้อย่างสั้นแต่ได้ใจความยิ่งภาษาที่ใช้ก็ไพเราะสละสลวยในการอุปมาอุปไมยอันทำให้ เห็นภาพได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายค่ะ ปัจจุบันการนวดไทยได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากไม่เฉพาะกับคนไทยเท่านั้น  คนหลายๆชาติที่รู้จักและเคยได้รับการนวดไทยต่างก็ชอบและสนใจที่จะเรียนรู้การนวดไทย กันมากขึ้น  จึงควรที่จะมีการวางรูปแบบการสอนและการถ่ายทอดความรู้การนวดไทยเพื่อให้ได้ผู้นวดที่มีความเข้าใจเรื่องการนวดอย่างถูกต้อง  และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดี  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการนวดให้ตัวเองลดให้ผู้อื่น  หรือเพื่อทำธุรกิจการนวดไทย หรือธุระกิจสปาก็จะมักจะมองหาอุปกรณ์สปาในการประกอบธุรกิจ  ซึ่งเป็นผลดีกับคนไทยที่ได้มีโอกาสสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  จากผลการผลิตอุปกรณ์สปา  จำพวก  เตียงนวดไทย เตียงสปา เป็นต้น

อัตลักษณ์สปาไทยท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีด้านรูป รส และกลิ่น

อัตลักษณ์สปาไทยท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีด้านรูป รส และกลิ่น อัตลักษณ์ด้านรูปสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายนอกและภายในได้แก่อาคารเป็นเรือนไทยปลูกใกล้แม่น้ำเกิดเป็นรูปแบบของหมู่บ้านแบบแนวยาวไปตามแม่น้ำเป็นเรือนขยายเรียกเรือนหมู่ใช้ชาญเป็นตัวเชื่อมปลูกแบบเรือนไทยใต้ถุนสูงโดยปกติได้ถึงจะโล่งแต่ของอนันตราปุระ resort spa ถูกออกแบบทำเป็นห้องด้านล่างโดยใช้อิฐที่ทำแบบโบราณจากจังหวัดอ่างทองบ้านเรือนไทยของอนันตบุรีรีสอร์ทถูกนำมาจากหลายๆจังหวัดในภาคกลาง  อัตลักษณ์ด้านรส ประเภทของเครื่องดื่มสมุนไพรที่นำมาใช้ในอนันตาปุระรีสอร์ทสปานำมาใช้มี 2 ประเภทคือ น้ำดื่มธรรมดาได้แก่น้ำที่นำไปลอยอบกลิ่นด้วยพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นเช่นกระดังงาลนไฟหรือรอยด้วยดอกมะลิดอกกุหลาบมอญค่ะ 2 น้ำผักผลไม้เช่นขิงข่าก็คือตะไคร้เป็นต้นนะคะโดยนำพืชสมุนไพรเหล่านี้มาต้มในน้ำร้อนและผสมน้ำตาลทรายแดงให้พอมีรสอ่อนๆค่ะ  อัตลักษณ์ด้านกลิ่น เลยกินของผลิตภัณฑ์และกลิ่นเพื่อสร้างบรรยากาศได้แก่การปรับอากาศภายในห้องสำหรับปรับบรรยากาศให้หอมคลุมด้วยน้ำหอมระเหยจากธรรมชาติเตาน้ำมันหอมระเหยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยและเตาให้ความร้อนน้ำมันจะระเหยฟุ้งในบรรยากาศภายในสปาดอกไม้พืชพื้นเมืองที่มีกลิ่นหอมแบบไทยๆเช่นสัตบรรณการะเวกกระดังงาสงขลาสนเกลาพิกุลบุหงาเซิงปาหนันช้างบุหงาลำเจียก มัณฑนาบุหงาส่าหรีมหาหงส์จำปีจำปาสารภีลำดวนบุนนาคนมแมวปีดมหาพรหมใบสีทองช้างน้าวหอมหมื่นลี้ขัดเข่าอุมาริการ์เรื่องเพศรวงผึ้งพยอมรสสุคนธ์ชำมะนาดโลกจันทร์กระพ้อผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ใบไม้หรือรากไม้ของประเทศไทยได้ประกาศศักดาความหอมในธุรกิจสปาเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างแท้จริงโดยอโรมาเทอราปีนั้นจะเป็นการบำบัดโดยใช้น้ำมันหอมระเหยซึ่งจะเกิดจากส่วนต่างๆของพืชน้ำมันหอมระเหยที่ดีที่สุด ต้องมาจากแหล่งที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีค่ะ  ซึ่งดนตรีนั้นสามารถช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อช่วยพัฒนาด้านการเรียนรู้เสริมสร้างความจำช่วยลดความตึงเครียดช่วยลดความวิตกกังวลช่วยเสริมสร้างสมาธิจังหวะทำให้เกิดสมาธิเช่นการสวดมนต์ก็อาศัยจังหวะเพื่อให้เกิดสมาธิและสร้างสัมพันธภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะ  นอกเหนือจากเสียงที่ช่วยในการบำบัดแล้ว  อุปกรณ์สปาที่ได้รับมาตรฐานก็มีความจำเป็นต่อการบริการเช่นกันค่ะ

การนวดบำรุงผิวหน้า

การนวดบำรุงผิวหน้า สิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งหนึ่งสำหรับการดูแลบำรุงผิวพรรณนอกจากบำรุงด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าทั้งหลายแล้วการนวดหน้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ผิวหน้าสดชื่นและผ่อนคลายขึ้นได้มากเลยทีเดียวนะคะคุณควรมีเวลาว่างเพื่อลดผิวบำรุงหน้าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ด้วยส่วนผสมที่มีประโยชน์กับผิวดังต่อไปนี้เช่นโยเกิร์ตแตงกวาแครอทกล้วยหอมหรือไข่เป็นต้นนะคะโดยเลือกใช้แต่ละชนิดสำหรับการนวดหน้าในแต่ละครั้งที่สำคัญคุณควรนวดหน้าอย่างมือเบาให้ทั่วใบหน้าไล่ลงมาจนถึงลำคอเพื่อลดรอยเห*่ยวย่นที่บริเวณลำคอไปด้วยค่ะและไม่ ไม่ว่าจะใช้อาหารผิวตามธรรมชาติแบบใดในการนวดให้ล้างออกด้วยน้ำอุ่น แล้วตามด้วย น้ำเย็นหลังการนวด แล้วทิ้งอาหารพอกไว้บนหน้าประมาณ 5-10 นาทีสุดท้ายหลังการล้างหน้าแล้วก็ไม่ควรที่จะลืมทาครีมบำรุงผิวเสมอนะคะ  การนวดกระตุ้นผิวหน้านี้ ต้องดูแลผิวหน้าให้ผ่อนคลายด้วยการนวดกระตุ้นผิวหน้ากันบ้างด้วยการใช้นิ้วมือนวดเบาๆเป็นวงกลมไล่ไปให้ทั่วใบหน้าจากนั้นก็ใช้ฝ่ามือทั้งสองอบอุ่นไว้ที่แก้มทั้งสองคู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งรู้สึกอุ่นๆที่หน้าจึงค่อยคลายออกนะคะพร้อมกับนวดหน้า แบบเดิมซ้ำๆ 1 ครั้งรับรองว่าผิวหน้าของคุณจะดูสดชื่นมีเลือดฝาดจากการกระตุ้นให้เลือดมาหมุนเวียนที่ใบหน้าค่ะจากที่เราเหนื่อยและเครียดกับการทำงานล้นมือมาทั้งวันใบหน้าของคุณอาจจะเกร็งและขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวซึ่งส่งผลถึงกล้ามเนื้อใบหน้าที่อ่อนล้าและริ้วรอยที่จะเข้ามาทักทายแน่นอนค่ะ และ ถ้าอยากจะมีผิวที่เรียบเนียนดูอ่อนเยาว์คู่กับตัวไปนานๆนั้นก็คงต้องบำรุงกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถ้าคืนไปแก้ไขตอนที่มันเหี่ยวย่นแล้วรับรองว่ามันจะสายไปแล้วค่ะแต่ถ้ามีริ้วรอยย่นยับเล็กๆน้อยๆก็พอจะกอบกู้สถานการณ์ไว้ได้ทันโดยการใช้วิตามินเอบำรุงผิวเป็นประจำเนื่องจากภายในวิตามินเอนั้นจะสามารถกระตุ้นผิวหนังให้กระชับขึ้นได้ทำให้รอยย่นที่ลึกมากจางลงกลายเป็นผิวเรียบเนียนดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้ค่ะ  ในขั้นตอนการนวดนี้ เตียงนวดหน้าเอง ก็ถือเป็นความสะดวกสบายของผู้ที่ถูกนวดอีกอย่างหนึ่งค่ะ

อัตลักษณ์ของไทยสปาภาคกลางด้านรส

อัตลักษณ์ของไทยสปาภาคกลางด้านรส   อัตลักษณ์ของไทยสปาภาคกลางด้านรส ได้แก่รสจากอาหาร อาหารภาคกลางนั้นมีความหลากหลายมากและเป็นอาหารที่คนเกือบทั้งประเทศคุ้นเคยและรู้จักอาหารภาคกลางมีทั้งรสเค็มเปรี้ยวหวานและเผ็ดรวมกันอาหารหลายจานของภาคกลางจัดเป็นอาหารจานสมุนไพรชั้นเยี่ยมเช่นต้มยำกุ้งที่หอมกรุ่นด้วยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดและหอมหัวแดงหรือขนมจีนน้ำพริก ที่มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษจากน้ำมะกรูดกินกับใบไม้ดอกไม้มากมายหรือสะเดาน้ำปลาหวานที่เกิดจากความชาญฉลาดของคนโบราณที่นำเอาผักที่มีรสขมมันอย่างดอกสะเดามากินรวมกันกับรสหวาน ของน้ำปลาหวานทำให้เกิดความสมดุลในรสชาติอาหารได้อย่างอร่อยลงตัว  รสจากเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มสมุนไพรที่นำมาใช้ในสปาจะมีกรรมวิธีที่นำมาใช้แค่ 3 ประเภทคือ 1 น้ำดื่มธรรมดาได้แก่น้ำที่นำไปลอยอบกลิ่นด้วยพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นเช่นกระดังงาลนไฟหรือรอยด้วยดอกมะลิหรือกลีบกุหลาบมอญเช่นน้ำดื่มที่ถวายเจ้านายในวังเพื่อใช้สวยเป็นประจำใช้ถวาย พระสงฆ์ในงานพิธีตามประเพณีต่างๆเช่นงานบุญเลี้ยงพระงานประเพณีสงกรานต์เป็นต้นค่ะต่อมาบุคคลที่เคยพบหรือเคยอาศัยอยู่ในวังอาจนำมาเผยแพร่ภายนอกเขตวังรวมไปจนถึงความรู้สึกความชอบส่วนบุคคลในเรื่องสีกลิ่นรสและการประดับตกแต่งความสวยงามประณีตของสมุนไพรชนิดนั้นที่นำมาลอยน้ำดื่มทำให้บุคคลธรรมดาก็เกิดความนิยมดื่มน้ำที่ลอยพืชสมุนไพรด้วยค่ะสองน้ำผักผลไม้และเครื่องดื่มซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งหนังสือกล่าวถึงความเป็นมา ของเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีน้ำชนิดหนึ่งเรียกว่าน้ำปานะซึ่งพระสงฆ์สามารถฉันน้ำชนิดนี้ได้ตลอดทั้งวันแทนการขบเคี้ยวอาหารหลังมื้อเพลตามบทบัญญัติของพุทธศาสนาน้ำปานะนี้ใช้พืชสมุนไพรหรือพืชผลชนิดที่มีความเผ็ดร้อนเช่นขิงข่าตะไคร้เป็นต้นค่ะนำพืชสมุนไพรเหล่านี้มาต้มในน้ำร้อนและผสมน้ำตาลทรายแดงให้พรมีรสชาติอ่อนซึ่งต่อมานิยมดื่มกันอย่างแพร่หลายมาถึงฆราวาสด้วยนะคะ 3 เครื่องดื่มประเภทชงได้แก่น้ำชากาแฟโกโก้มอลล์ ธัญพืชต่างๆเช่นลูกเดือยข้าวโพดงาดำเป็นต้นขารวมไปถึงพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดที่นำมาคั่วหรืออบแห้งแล้วนำมาชงในลักษณะของชาที่มักเรียกกันทั่วไปว่าชาสมุนไพรค่ะ  นอกเหนือจากการด้านรสชาติในการให้บริการแล้วนั้นอุปกรณ์สปาจำพวกเตียงนวด  เบาะนวด เองนั้นก็มีความจำเป็นที่ส่งผลให้ได้รับความผ่อนคลายอย่างล้ำลึกเช่นกันค่ะ

อัตลักษณ์ของท้องถิ่นสปาไทยภาคกลาง

อัตลักษณ์ของท้องถิ่นสปาไทยภาคกลาง ประเทศไทยก็ได้รับการยกย่องจากชาวโลกในเรื่องศิลปะประเพณีที่งดงามสถาปัตยกรรมที่อลังการรวมถึงเครื่องใช้ต่างๆที่ถูกผลิตด้วยความประณีตละเอียดและชาวไทยที่อ่อนช้อยงดงามอ่อนหวานและต้อนรับชาวต่างชาติได้อย่างน่าประทับใจจากข้อได้เปรียบดังกล่าวทำให้เอกลักษณ์ไทยซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะใหญ่คือ เอกลักษณ์ไทยที่ปรากฏขึ้นอย่างมีหลักฐานเช่นสถาปัตยกรรมต่างๆหรือเครื่องใช้สอยต่างๆค่ะ 2 จะเป็นเอกลักษณ์ไทยที่อยู่ในคนไทยเช่นการอ่อนน้อมการเอาอกเอาใจทำให้ประเทศไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวปีละกว่า 10 ล้านคนเดินทางเข้ามาชมความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ยิ่งใหญ่ซึ่งการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ไทยทั้งสองประการได้สร้างความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ไม่สามารถหาเอกลักษณ์ใดๆมาเปรียบเทียบได้และได้กลายมาเป็นจุดแข็งในอุตสาหกรรมบริการที่ไม่มีที่ใดจะสามารถลอกเลียนแบบได้ค่ะ  สเต็ปการนวดน้ำมันอโรม่าก่อนการทำสปาตัว 1.EFRสลับขาท่อนบน 3 รอบโดยทำฝ่ามือทั้งสองประกบสไลด์มือลูบขึ้นขาท่อนบนกับมือล้วนๆ ใช้ข้อนิ้วข้อที่ 2 รูปลงบนกล้ามเนื้อขาท่อนบนรูปขึ้นทำลักษณะเช่นเดียวกับถ้าฝ่ามือสลับเมื่อสุดขาท่อนบนแล้วให้แยกนางเอกทั้งสองมือออกด้านข้างขาอบต้นขารูปลงมาจนถึงหัวเข่าแล้วเริ่มรูปนางเอกขึ้นขาท่อนบนใหม่ทำซ้ำกัน 3 รอบค่ะ 2.EFR ทั้งขา 3 รอบจบขาท่อนล่างด้านหน้ามีกระดูกหน้าแข้งต้องใช้ EFRหลบกระดูกหน้าแข้ง ใช้ฝ่ามือประกบขาท่อนล่างสไลด์มือขึ้นขาท่อนบนเมื่อถึงขาท่อนบนใช้มือด้านนอกอยู่ข้างบนมือด้านในอยู่ข้างล่างเมื่อสุดขาท่อนบนยากฝ่ามือแล้วอบรมด้านข้างขาโดยใช้ปลายนิ้วทั้งสี่เหลี่ยมเอ็นร้อยหวายฝ่ามือลูบลงฝ่าเท้าทำซ้ำกัน 3 รอบค่ะ 3. จะเป็นถ้าจบนะคะโดยการปิดผ้าที่ขาด้านหน้าวางมือลงบนขาผู้ถูกนวดลูบมือซับน้ำมันและย้ายไปนวดขาขวาด้วยนะคะโดยการทำเช่นกันกับขาข้างซ้ายค่ะ  แต่สปาไม่ใช่การนวดนะค่ะ สปาคือธรรมชาติบำบัดด้วยการลูบไล้ สัมผัสโดยผสมผสานกับธรรมชาติ และในปัจจุบันธุรกิจสปากำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก อุปกรณ์สปา จำพวก เตียงนวดน้ำมัน และผลิตภัณฑ์สปาเองก็เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปาของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติและประเทศไทยก็ได้รับการยกย่องจากชาวโลกในเรื่องศิลปะประเพณีที่งดงามสถาปัตยกรรมที่อลังการรวมถึงเครื่องใช้ต่างๆที่ถูกผลิตด้วยความประณีตละเอียดและชาวไทยที่อ่อนช้อยงดงามอ่อนหวานและต้อนรับชาวต่างชาติได้อย่างน่าประทับใจจากข้อได้เปรียบดังกล่าวทำให้เอกลักษณ์ไทย

นวดน้ำมันอโรม่าสเต็ปด้านหน้า

นวดน้ำมันอโรม่าสเต็ปด้านหน้า ท่านวดน้ำมันอโรม่านั้นมีหลายท่า ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักสเต็ปทางด้านหน้าก่อนนะคะโดยนวดขาด้านหน้าเริ่มจากขาซ้ายก่อนค่ะ  1. ท่าเตรียมผู้ถูกนวดนอนหงายเปิดผ้าบริเวณขาด้านหน้าเหน็บผ้าให้เรียบร้อยเทน้ำมันลูกน้ำมันให้ทั่วขา  2.EFR ทั้งขา 3 รอบขาท่อนล่างด้านหน้ามีกระดูกหน้าแข้งต้องใช้การEFR ลบกระดูกหน้าแข้งใช้ฝ่ามือประกบขาท่อนล่างสไลด์มือขึ้นขาท่อนบนเมื่อถึงขาท่อนบนใช้มือด้านนอกอยู่ข้างบนมือในอยู่ข้างล่างเมื่อสุดขาท่อนบนแยกฝ่ามือแล้วอบรมด้านข้างขาโดยใช้ปลายนิ้วทั้ง 4 รีบเอ็นร้อยหวายฝ่ามือลูบลงฝ่าเท้าทำซ้ำกัน 3 รอบค่ะ  3. นิ้วโป้งรีดกลางฝ่าเท้า 3 รอบโดยคว่ำมือลงใช้นิ้วโป้งรีดกลางฝ่าเท้ารีดลงหนักและรีบขึ้นเบาค่ะ  4. นวดหลังเท้านวดนิ้วเท้าโดยการใช้นิ้วโป้งทั้งสองข้างนวดให้ทั่วหลังเท้า ใช้นิ้วโป้งนวดวนตามข้อต่อนิ้วเท้าทำทีละนิ้วระวังไม่ควรดึงนิ้วเท้าแรงๆนะคะเพราะจะทำให้ข้อเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะ  5. ปลายนิ้วบวมตาตุ่มวางนิ้วโป้งทั้งสองข้างวางบนหลังเท้าของผู้ถูกนวดแล้วใช้ปลายนิ้วทั้ง 4 วนรอบตาตุ่ม 3 รอบค่ะ 6.ฝ่ามือสลับเป็นรูปตัววี 3 รอบโดยการทำฝ่ามือเป็นรูปตัววีเริ่มจากรูปมือด้านนอกก่อนร่วมมือด้านในตามโดยลูกสลับอย่างต่อเนื่องจากขาท่อนล่างไร่ขึ้นขาท่อนบนให้เว้นบริเวณหัวเข่านะคะ  7. ฝ่ามือพัดคู่ 3 รอบโดยจะแบ่งขาท่อนล่างและขาท่อนบนเป็นท่อนละ 2-3 ช่วงนะคะใช้สองมือวางลงบนขาเป็นรูปพัดจากนั้นรูปบนพัดขึ้นพร้อมกันไล่จากขาท่อนล่างขึ้นขาท่อนบนแล้วแยกมือออกด้านข้างอกต้นขาโดยใช้ปลายนิ้วรุ่นเอ็นร้อยหวายผ่อนน้ำหนักบริเวณเข่ารูปลงมาถึงปลายเท้าแล้วเริ่มต้นใหม่ทำซ้ำกัน 3 รอบค่ะ 8. ฝ่ามือมัดขวางเฉพาะขาท่อนบน 3 รอบโดยการทำฝ่ามือทั้งสองประกบขาสไลด์มือลูบขึ้นขาท่อนบนมือทั้งสองข้างบิดกล้ามเนื้อขาท่อนบนเข้าหากันทำท่ามัดขวางเฉพาะขาท่อนบนขึ้นลงถึงแค่หัวเข่าทำเช่นนี้ 3 รอบค่ะโดยในครั้งสุดท้ายเมื่อมือมัดขวางขึ้นขาท่อนบนแล้วให้แยกฝ่ามือออกด้านข้างอบต้นขาแล้วลื่นมือลงขาท่อนล่างโดยใช้ปลายนิ้วรูดผ่อนน้ำหนักบริเวณเข่ารูปละมาจนถึงปลายเท้าค่ะ ซึ่งเตียงนวดที่ใช้ทำการนวดนี้จะเป็นเตียงสูงเจาะรูทั้งเบาะและเตียงค่ะ มีขนาดมาตรฐานความกว้าง 80ซม.  ยาว 200ซม.  และสูงรวมเบาะ75ซม.ค่ะ

องค์ประกอบของการทำสปา

องค์ประกอบของการทำสปา สปา คือการทำความสะอาดและเสริมสร้างอาหารบำรุงให้ลึกถึงผิวชั้นในโดยมีวิธีต่างๆออกไป  ไม่ว่าจะเป็นการนวดการบำบัดด้วยน้ำหรือว่าการใช้กระแสไฟฟ้า ส่วนมากการทำสปาเพียงครั้งเดียวจะไม่ค่อยเห็นผลอย่างชัดเจน จึงจำเป็นที่จะต้องทำต่อเนื่องเป็นประจำซึ่งในการทำสปาแต่ละครั้ง ก็เปรียบเสมือนการพักผ่อนที่ดีที่สุดให้กับผิวพรรณ เพราะนอกจากสิ่งสกปรกที่อุดตันจะถูกกำจัดออกแล้ว ผิวของเราก็ยังได้รับการบำรุงลึกถึงชั้นในอีด้วย แน่นอนว่าหลังการทำสปาแล้วคุณจะได้สัมผัสกับความสบายของผิว ความนุ่นเนียน ความลื่นของผิว อยู่ที่แตกต่างกันจากการพักผ่อนโดยทั่วๆไปแน่นอนค่ะ ประโยชน์ของการทำสปาผิว  ได้แก่  การผ่อนคลายสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต เพราะทุกวันนี้ความเครียดนับเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ผิวแย่ลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นการทำสปาจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยดูแลให้สุขภาพผิวอ่อนเยาว์ขึ้น  ช่วยทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่ง สดใส เพราะการทำสปาส่วนหนึ่งก็คือ การดีท็อกซ์ของเสียออกจากผิวหนังที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะต่างๆ ในแต่ละวัน การทำสปา จึงเป็นการทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึก และขจัดสิ่งอุดตันจากรูขุมขน และเมื่อทำสปาด้วยการเติมทรีทเมนต์ผิวด้วยการขัดหรืออบไอน้ำ ก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังผิวทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ผิวก็จะสามารถซึมซาบครีมบำรุงผิวได้ดียิ่งขึ้น เพราะความมันและสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิวจะสกัดกั้นการดูดซึมของครีมบำรุงผิว ช่วงนี้กระแสการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกำลังมาแรงในสังคมปัจจุบัน และเมืองไทยจึงมีการสร้างสถานบริการสปามากมายซึ่งปัจจุบันเมืองไทยติดอันดับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงในเรื่องสปา เนื่องมาจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างที่ลงตัวสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการนวดแผนไทย การกดจุด การกดเส้นสมุนไพร และ สปาที่นอนบนเตียงนวดสปาผ่อนคลายอย่างดี รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์สปาที่ได้รับมาตรฐานและการบริการของคนไทยที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพค่ะ

เตียงนวดในทางธุรกิจสปา จะแบ่งประเภทออกตามการใช้งานแต่ละประเภท

เตียงนวดในทางธุรกิจสปา จะแบ่งประเภทออกตามการใช้งานแต่ละประเภท ส่วนมากแล้วจะแยกประเภทออกเป็นเตียงนวดน้ำมันสปาและเตียงสำหรับนวดแผนไทย รูปแบบสปามีความหลากหลายเป็นอย่างมาก  จนสามารถกล่าวได้ว่า ไร้ทิศทางและเอกลักษณ์ในการออกแบบและตกแต่งร้านสปาเพื่อให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นในเรื่องเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะประกอบกิจการสปาในการเลือกอุปกรณ์ปาให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจสปาทางตะวันออกให้มากขึ้น การตกแต่งภายใน เป็นส่วนที่สำคัญในมากในการดำรงอยู่ของธุรกิจสปา เนื่องจากลูกค้าจะใช้เวลาในการใช้บริการสปาอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นการออกแบบตกแต่งภายในจึงสำคัญมากต่อธุรกิจสปา รายละเอียดของการเลือกซื้อเตียงนวดนั้นต้องคำนึงถึงสถานที่ ความสบายของลูกค้าและความสะดวกของผู้นวดด้วย การนวดน้ำมันหอมระเหยหรือการนวดอโรมาเทอราพี ต้องมาน้ำมันใประกอบในการนวดค่อนข้างเยอะ ท่าทางและลักษณะในท่านวดต่างๆนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการยืนนวด เตียงสำหรับการนวดน้ำมันจึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในรูปแบบการยืนนวด โดยตัวเตียงนั้นจะมีความสูงประมาณ 70 เซนติเมตร ความสูงในระดับนี้จะสามารถทำให้หมอนวดลงน้ำหนักมือและจังหวะในการนวดได้ดี หากตัวเตียงนวดน้ำมันมีขนาดของความสูงที่เตี้ยจนเกินไปจะทำให้หมอนวดนั้นปวดหลังและจังหวะน้ำหนักมือในการนวดนั้นอาจจะคลาดเคลื่อน เตียงนวดน้ำมันหอมระเหยและสปาถูกดีไซด์มาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และสะดวกต่อการทำความสะอาด โครงสร้างของตัวเตียงต้องมีความแข็งแรงเพราะต้องรับน้ำหนักทั้งตัวผู้ใช้บริการและตัวของผู้ให้บริการ ส่วนมากแล้วเฟอร์นิเจอร์เตียงนวดไทยและเตียงนวดน้ำมันหอมระเหยนั้นผลิตมาจากวัสดุไม้ ไม้เนื้อแข็งเพราะจะทนทานต่อการใช้งานมากกว่าไม้ธรรมดา ส่วนตัวเบาะหรือฟูกที่นอนต้องไม่นุ่มนิ่มจนเกินไปเพราะจะทำให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกปวดเมื่อยหลัง หรือถ้าฟูกแข็งไปจะทำให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกเจ็บเวลาโดนนวด ดังนั้นก่อนผู้ประกอบการจะซื้อเตียงนวด ผู้ประกอบการต้องมีการแยกรายละเอียดในการให้บริการและดูขนาดพื้นที่ของสถานที่ให้บริการ

เหตุผลใดบ้างที่ทำให้ลูกค้าไม่กลับมาใช้บริการนวดสปากับทางร้านอีกต่อไป

เหตุผลใดบ้างที่ทำให้ลูกค้าไม่กลับมาใช้บริการนวดสปากับทางร้านอีกต่อไป เป็นเรื่องอันดับต้นๆ ที่ร้านค้าสปาต่างๆ ควรจะทราบไว้เลย เพราะบางร้านนั้นตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดีเยี่ยมแต่ทำไมนะ ลูกค้าถึงมาแค่ครั้งเดียวและไม่กลับมาใช้บริการอีก ทั้งที่ลงทุนค่าตกแต่งไปก็เยอะ สรรหาสิ่งดีๆ มาลงร้าน แต่ทว่าลูกค้าก็ไม่ได้เยอะอย่างใจหวัง นั่นเพราะว่าคุณอาจมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไป ซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำเหตุผลที่ลูกค้าไม่กลับมาใช้บริการอีก ว่ามีเรื่องไหนบ้าง เผื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ร้านดียิ่งขึ้น พนักงานนวดไม่ได้ดั่งใจ เชื่อว่าแต่ละร้านนั้นน่าจะมีหมอนวดให้เลือกเยอะ แต่ก็ใช่ว่าหมอทุกคนจะนวดได้ดีในระดับที่ลูกค้าพอใจ ซึ่งในหลายครั้งพบว่าหมอนวดไม่เคยสอบถามลูกค้าเลยว่า ต้องการให้นวดแบบไหนเพราะบางคนชอบให้นวดเบาๆ บางคนชอบให้กดเส้นหนักๆ ดังนั้นหากไม่สอบถามก่อน และนวดตามความพอใจ อาจจะทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจและไม่กลับมาใช้บริการอีก เตียงนวดไม่ได้มาตรฐาน เป็นอื่นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียว ซึ่งหลายๆ ร้านมองข้ามตรงนี้ไปด้วยการใช้เตียงอะไรไม่รู้ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซี่งเมื่อลูกค้าลงไปนอน ก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะบางครั้งเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดของเตียงทำให้รู้สึกกังวล นอกจากจะไม่ผ่อนคลายแล้วยังเครียดมากกว่าเดิมอีก ดังนั้นควรเลือกเตียงนวดที่ได้มาตรฐาน อย่างเช่นเตียงนวดไม้ ที่ทำจากไม้สนซึ่งมีความแข็งแรง เลือกส่วนขาเป็นเหล็กหนาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีก เมื่อลูกค้ามาใช้บริการก็จะรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยในบริการ