fbpx

dbd-register

อุตุสมุฏฐานและอายุสมุฏฐานแห่งธาตุตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย

อุตุสมุฏฐานและอายุสมุฏฐานแห่งธาตุตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย

อุตุสมุฏฐานถือเป็นฤดูที่เป็นสาเหตุของโรคฤดูหนึ่งๆย่อมผันแปรไปตามเดือนและวันตลอดจนดินฟ้าอากาศในคราวที่เปลี่ยนฤดูหากธาตุทั้ง 4 ของร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงตามไม่ทันอาจทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆตำราการแพทย์แผนไทยมักจำแนกฤดูเป็นปีละ 3 ฤดูแต่บางตำราอาจจำแนกเป็นปีละ 4 ฤดูหรือ 6 ฤดูค่ะ ฤดูสามฤดูได้แก่ 1 คิมหันตฤดูหรือฤดูร้อนนับเป็นแรม 1 ค่ำเดือน 4 ถึงแรม 1 ค่ำเดือน 8 รวม 4 เดือนฤดูนี้อากาศร้อนเมื่อสัมผัสหรือกระทบความร้อนจะเป็นธรรมดาเมื่อมีฝนหรืออากาศหนาวจะมาก็จะเกิดโรค 2 ฤดูวสันต์คือฤดูฝนนับตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงแรม 1 ค่ำเดือน 12 รวม 4 เดือนฤดูนี้ร่างกายสัมผัสความเย็นจากฝนอยู่เป็นปกติเมื่อมีความหนาวและอากาศร้อนเจือมาก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ค่ะ 3 เหมันตฤดูหรือฤดูหนาวนับตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 12 ถึงแรม 1 ค่ำ แอน 4 รวม 4 เดือนฤดูนี้ร่างกายจะสัมผัสอากาศหนาวเย็นอยู่เมื่อกระทบหรืออากาศร้อนมาเจอก็จะเกิดความเจ็บป่วยค่ะ

อายุสมุฏฐานถือเป็นอายุหรือวัยเป็นสาเหตุของโรคนะคะแพทย์แผนไทยแบ่งอายุของเราไว้ 3 ช่วงด้วยกันได้แก่ปฐมวัยเป็นวัยแรกเริ่มนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 16 ปีแบ่งเป็น 2 ตอนคือตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ขวบตอนที่ 1 และตั้งแต่อายุ 8 ขวบถึง 16 ปีอีกตอนหนึ่งมัชฌิมาไวหรือวัยกลางนับตั้งแต่อายุ 17 ถึง 32 ปีค่ะและปัจฉิมวัยเป็นไวไฟนับตั้งแต่ 33 ถึง 64 ปีโดยหลักวิชาการแพทย์แผนไทยได้กำหนดโรคและสาเหตุของโรคที่อาจเกิดในช่วงวัยต่างๆเพื่อใช้ ประกอบการวินิจฉัยตลอดจนกำหนดตัวยาสำหรับบำบัดโรคค่ะ

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยซึ่งเภสัชกรรมไทยนั้นเป็นสารอีกแขนงหนึ่งในวิชาการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยทุกคนต้องมีความรู้ในด้านนี้จึงสามารถประกอบวิชาชีพรักษาผู้ป่วยได้โดยตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทยผู้เป็นแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักความรู้ 4 ประการ อันได้แก่ เภสัชวัตถุสรรพคุณเภสัช คณะเภสัช และเภสัชกรรมค่ะ  ตามหลักการนวดไทย อุปกรณ์ในการนวดประกอบไปด้วย เบาะนวดไทย ชุดสำหรับใส่นวด เก้าอี้นวดเท้า เตียงนวด และอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายรายการล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการนวดทุกประการ