fbpx

dbd-register

ตำราแพทย์แผนโบราณสาขาเวชกรรม

ตำราแพทย์แผนโบราณสาขาเวชกรรม

จากตำราแพทย์แผนโบราณสาขาเวชกรรมเล่ม 3 นะคะและตำราการแพทย์ไทยเดิมกล่าวถึงเส้นสุมนา ว่าตั้งต้นที่ส่วนกลางท้องเหนือสะดือ 2 นิ้วนะคะแล้วได้ขึ้นไปในทรวงอกถึงลำคอค่ะไปสิ้นสุดที่โคนลิ้นเรียกว่าลากเส้นลิ้นนะคะลมประจำจะเรียกว่าลมชิวหาสดมภ์ค่ะ  และการเเล่นของเส้นกาลธารี จะหมายถึงข้างละเส้นนะคะและแนวเส้นที่แล่นไปที่ไหล่จะมีลักษณะประวัติเกี่ยวระหว่างสะบักหลังไปที่ไหล่และแล่นไปที่คอไปบนศีรษะกลับมาที่ไหล่นะคะแล้วจึงได้ลงมาที่แขนไปที่นิ้วมือทั้ง 5 ค่ะ ในตำราแพทย์แผนโบราณสาขาเวชกรรมเล่ม 3 จะกล่าวถึงเส้นกาลธารีว่า ตั้งเตือนที่ถึงกลางท้องแล้วแต่เป็นสีเส้นนะคะ 2 เส้นบนเหนือสะดือ 1 นิ้วแล่นผ่านราวนมทั้งสองข้างค่ะถึงข้อมือทั้งสองข้างแล้วเลยไปที่นิ้วมือทั้ง 12 เส้นล่างใต้สะดือ 1 นิ้วแล่นไปที่ขาทั้ง 2 ถึงข้อเท้า 2 ข้างแล้วเลยไปที่นิ้วเท้าทั้ง 10 นะคะ

เส้นทางวารี จากตำราแพทย์แผนโบราณสาขาเวชกรรมเล่ม 3 นะคะกล่าวว่าเส้นทวารีนี้ ตั้งต้นที่ศูนย์กลางท้องจากสะดือมาทางขวา 3 นิ้วมือลั่นไปที่ขาขวาด้านในถึงฝ่าเท้า แล้วเล่นผ่านโคนนิ้วเท้าทั้ง 5 แล้ววกกลับมาสันหน้าแข้งขวาแล่นผ่านราวนมขวารอดไหปลาร้า รถขากรรไกรไปสิ้นสุดที่ใต้ตาขวาเรียกว่าเส้นรากตาขวาค่ะ  เส้นจันทภูสัง หรือลาวุสัง จากตำราแพทย์แผนโบราณสาขาเวชกรรมเล่ม 3 นะคะจะกล่าวว่าตั้งต้นไปที่กึ่งกลางท้องจากสะดือมาทางสาย 4 นิ้วนะคะแล้วเดินผ่านราวนมซ้ายรอดไหปลาร้ารอดขากรรไกร ไปสุดที่หูขวาเรียกว่าเส้นรากหูซ้ายค่ะ

เส้นรุชำ หรืออุรังกะ จากตำราแพทย์แผนโบราณ สาขาเวชกรรม 3 จะกล่าวว่าตั้งกล้องที่กึ่งกลางของจากสะดือมาทางขวามือ 4 นิ้ว เล่นผ่านราวนมขวาต้นหูปลาร้ารอดขากรรไกรไปสุดที่หูขวาเรียกว่าเส้นแรกของฝานั่นเองค่ะ  เส้นสุขุมัง หรือนันทะกะหวัด จากตำราแพทย์แผนโบราณสาขาเวชกรรมเล่น 3 นะคะจะกล่าวว่าตั้งต้นที่กึ่งกลางท้องใต้สะดือ 3 นิ้วนะคะเวลากดให้เยื้องไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยค่ะและไปที่ทวารหนักนะคะ  นอกจากหลักการนวดนี้ เตียงนวดไทยก็เป็นอีกจัจจัยในการนวดเช่นกันคะ