dbd-register

ร่างกายมนุษย์แล้วยังจะหล่อเลี้ยงไปด้วยสารอาหารและออกซิเจน

ร่างกายมนุษย์แล้วยังจะหล่อเลี้ยงไปด้วยสารอาหารและออกซิเจน

ร่างกายมนุษย์แล้วยังจะหล่อเลี้ยงไปด้วยสารอาหารและออกซิเจน แล้วเซลล์ยังถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังงานชีวิตที่เรียกว่าปราณลมปราณหรือชีพในภาษาจีนอีกด้วยนะคะ ความหมายของคำว่าปานนั้นเป็นระบบพลังงานในระดับ พี่ละเอียดของมนุษย์นะคะที่ช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์อวัยวะต่างๆและกระบวนการต่างๆของร่างกายให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเองค่ะ โดยปราณเป็นระบบพลังงานเฉพาะซึ่งทำงานควบคู่ไปกับระบบไหลเวียนโลหิตนะคะ ระบบน้ำเหลืองและระบบประสาทพลังปราณในร่างกายต้องเคลื่อนที่อย่างคงที่ ถ้าเส้นทางพลังปราณถูกขัดขวางระบบต่างๆในร่างกายก็จะผิดปกติไปด้วยนะคะทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอและเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมานั้นเองค่ะอุปกรณ์สปา การแทรกอยู่ในอาหารน้ำอากาศดังนั้นถ้าเรารู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ดีดื่มน้ำที่ดีและหายใจถูกวิธีนะคะระบบปานหรือพลังงานในระดับละเอียดนั้นก็จะมีความเข้มแข็งไหลเวียนหล่อเลี้ยงเซลล์ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711