dbd-register

การบริการฝึกอบรมและการบริการหลังขาย

การบริการฝึกอบรมและการบริการหลังขาย นวดเท้าเบาะนวดไทยหรือเตียงนวดไทยนั้นผู้ประกอบการควรมีการเลือกซื้ออุปกรณ์สปาเฉพาะสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต่อการให้บริการลูกค้าเท่านั้นอย่านำความชอบส่วนตัวและความคิดเห็นจากผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเฉพาะด้าน มาเป็นส่วนในการชี้แนะเพราะอาจจะทำให้งบประมาณในการลงทุนนั้นบานตายได้เป็นเหตุทำให้เราคืนทุนช้ากว่าที่เราประมาณการไว้เมื่อมีการวางแนวทางในการให้บริการและการจัดสรรพื้นที่แล้วเราควรจะแบ่งสัดส่วนในแต่ละแผนกว่ามีการให้บริการลูกค้า กี่ท่านและมีจำนวนการให้บริการกี่เตียงต่อ 1 โซนมีการนวดประเภทใดบ้างในสปาเมนู ดังนี้แล้วจึงจัดทำรายการซื้อออกเป็นหมวดหมู่และต้องคำนึงถึงการบริการฝึกอบรมและการบริการหลังขายเพื่อมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.020-627711