dbd-register

กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ซึ่งเกิดจากการนั่งทำงาน

กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ซึ่งเกิดจากการนั่งทำงาน กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ซึ่งเกิดจากการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ  สำหรับคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านนวดสปา  1.มีใจรักในงานบริการ เพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เน้นในด้านบริการเป็นหลักต้องเป็นผู้ที่มีความสุภาพซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2.มีศีลธรรมและสัมมาอาชีวะ การนวดถือเป็นการบริการที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายลูกค้าโดยตรงทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องบริสุทธิ์ใจถือศีลธรรมเป็นหลัก 3.มีพื้นฐานความรู้ด้านการนวดแผนไทยโดยผ่านการอบรมจากสถานที่อบรมที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับอย่างน้อย30-75ชั่วโมงหรือ 15-45 วัน 4.มีทำเลที่เหมาะสมมองเห็นได้ง่ายชัดเจนและเดินทางได้สะดวก สำหรับธุรกิจสปานับได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาไทยเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวมีการนำศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆมาประยุกต์ให้เกิดแนวคิดในการออกแบบการตกแต่งและการเลือกซื้ออุปกรณ์สปาต่างๆ