dbd-register

การสร้างจุดขายให้แก่สถานประกอบการสปาไทย

การสร้างจุดขายให้แก่สถานประกอบการสปาไทย

สร้างจุดขายให้แก่สถานประกอบการสปาไทยที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในการประกอบการของตนเองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมด้านการบริการสุขภาพอุปกรณ์สปาของประเทศไทยโดยใช้ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ประกอบหลักองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประกอบการสปาไทยนักวิชาการท้องถิ่นสาธารณสุขจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจค่ะ ปัญหาทางด้านสุขภาพถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศมาช้านานแล้วในอดีตการดูแลสุขภาพของชุมชนอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติผนวกกับความเชื่อตามแต่ละชาติพันธุ์หรือท้องถิ่นเป็นรูปแบบของการดูแลสุขภาพของแต่ละท้องถิ่นมีความเรียบง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาติและเป็นองค์รวมโดยเชื่อมโยงพฤติกรรมการเจ็บป่วยรูปแบบวิธีการรักษาด้วยวิธีกรรมตามความเชื่อก่อนลูกเป็นวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพซึ่งพอจะหาดูได้จากชุมชนท้องถิ่นในชนบทที่ห่างไกลในปัจจุบันนี้ค่ะ