dbd-register

การบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

การบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพโดยการใช้น้ำ และการบรรเทารักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการใช้น้ำ ทั้งนี้ จากความเชื่อและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจสรุปความหมายกว้างๆ ได้ว่า สปา คือ การบำบัดด้วยน้ำภายใต้การดูแลของนักบำบัดแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์รวมที่ดี จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยฯ ส่วนประกอบของการเปิดร้านสปา        อุปกรณ์สปา  มีงบประมาณที่ค่อนข้างสูงจึงจำเป็นต้องวางแผนก็เหมือนกลุ่มลูกค้าและแนวทาง ทางการตลาด ให้อย่างละเอียดและรอบคอบ จะต้องมีการคิดวิเคราะห์ประเมินและวางแผนตั้งแต่ตกลงใจคัดเลือกในเรื่องของสถานที่ทำเลหลังจากนั้นก็ต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า