dbd-register

การพัฒนาการนวดไทยอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

การพัฒนาการนวดไทยอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

การนวดแผนไทยเป็นวัฒนธรรมสุขภาพที่ประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการรักษาความเจ็บป่วยมานานในสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก สำหรับสังคมไทยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าการนวดไทยเก่าแก่ครั้งแรกนับแต่สมัยสุโขทัยต่อจากนั้นมีการพัฒนาการนวดไทยอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เพราะศาสตร์ของการนวด นอกจากจะช่วยในด้านสุขภาพแล้ว การนวดยังถือเสมือนเป็นการถ่ายทอดความรักความสัมพันธ์ ทางสังคมในระบบครอบครัวและความปรารถนาดีต่อกันอีอย่างหนึ่ง  คุณค่าต่อสุขภาพ การนวดเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพอุปกรณ์สปาต่าง โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการระหว่างหมอนวดและลูกค้า ช่วยปรับปรุงระบบการไหลเวียนโลหิต กล้ามเนื้อ และระบบประสาท และช่วยให้ร่างกายสามารถสลายอาหาร เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานและกำจัดของเสียได้ดีขึ้น