fbpx

dbd-register

ความหมายของอัตลักษณ์สปาไทยภาคกลาง

ความหมายของอัตลักษณ์สปาไทยภาคกลาง

อัตลักษณ์หมายถึงการแสดงหรือการบ่งบอกซึ่งลักษณะและความเป็นตัวตนทั้ง 5 ด้านได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสให้ผู้อื่นได้รับรู้ และไทยภาคกลางหมายถึงประเพณีวัฒนธรรมศิลปะและสถาปัตยกรรมในภาคกลางของประเทศไทยที่ไม่ใช่ของชนชาติไทยประกอบไปด้วย 2 ยุคสมัย ได้แก่ยุคมอญทวารวดีในคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 และยุคอาณาจักรเขมรในคริสต์ศตวรรษที่ 7-13 และหลังจากนั้นจะเป็นยุคของอาณาจักรไทยซึ่งแบ่งได้ 3 ยุคสมัยได้แก่อาณาจักรสุโขทัยกลางคริสตศตวรรษที่ 13-15 อาณาจักรอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ปี 2310 ถึงปัจจุบันค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสปาไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยที่จะสร้างความแตกต่างและสร้างจุดขายให้แก่สถานประกอบการสปาไทยที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในการประกอบการของตนเองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมด้านการบริการสุขภาพอุปกรณ์สปาของประเทศไทยโดยใช้ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ประกอบหลักองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประกอบการสปาไทยนักวิชาการท้องถิ่นสาธารณสุขจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจค่ะ

ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพที่มีการบำบัดสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธีทางธรรมชาติโดยการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักในการบำบัดควบคู่กับการบำบัดด้วยวิธีทางการแพทย์อื่นๆโดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสเป็นปัจจัยที่สร้างสภาวะสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจจิตวิญญาณอารมณ์ Star จึงเป็นส่วนผสมของศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัดเพื่อสุขภาพที่รวมเอาหลักการประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้าไว้ด้วยกันดังนั้นอัตราสปาไทยภาคกลางจึงมีความหมายดังนี้ค่ะ

ธุรกิจสปาที่มีการนำศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทยภาคกลางมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบโครงสร้างการตกแต่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องเรือนและของประดับการตกแต่งดนตรีเสียงธรรมชาติพืชหอมสมุนไพรการนวดพื้นบ้านพิธีกรรมความเชื่อตำนานและนิทานต่างๆมาประยุกต์ใช้ในสปาเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่นสามารถอธิบายที่มาและความหมายได้โดยสามารถเกิดจาก Brand Positioning ที่เหมาะสมตามความชอบความถนัดของเจ้าของธุรกิจและจะส่งให้เกิดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ชัดเจนขึ้นสามารถทำการตลาดได้ตรงตามเป้าประหยัดและเกิดผลกำไรสม่ำเสมอทำให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนค่ะ