fbpx

dbd-register

การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยประกอบไปด้วยบริการหลัก และบริการเสริมประเภทต่าง ๆ

การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ  โดยประกอบไปด้วยบริการหลัก และบริการเสริมประเภทต่าง ๆ

บริการหลักประกอบด้วย  การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ บริการเสริม คือ  กิจกรรมต่างๆ ที่ควรจัดให้มีอยู่ในเมนู  เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจให้มาใช้บริการบ่อยขึ้นและมีความหลากหลายในสปามากชึ้น อาทิเช่นการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณและการนวดสปาแบบต่างๆ

การนวดแผนไทย หรือนวดแผนโบราณ หมายถึง การรักษาโรคโดยสุขสัมผัสและการกดลงบนร่างกายอย่างมีระบบ และจากการที่นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษาบรรเทาอาการของโรคได้ ส่งผลให้นวดแผนไทย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะในแวดวงกายภาพบำบัด อย่างไรก็ดี การให้บริการนวดแผนไทยมีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในทางลบของการให้บริการนวดแผนไทยในประเทศ เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายมีการให้บริการในลักษณะแอบแฝงการค้าบริการทางเพศในกิจการของตนนอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจสปาและนวดแผนไทยยังมีข้อจำกัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมักเกิดปัญหาการแย่งซื้อตัวบุคลากรที่มีความสามารถและความรู้ในการนวดแผนไทยระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเอง

ธุรกิจสปาบางรูปแบบสามารถเริ่มต้นได้ง่าย

ธุรกิจสปามีตั้งแต่รูปแบบที่ลงทุนหลักหมื่นบาท เช่น Fish Spa ร้านนวดเท้า หรือขายอุปกรณ์สปา ไปจนถึง หลักล้าน เช่น ร้านที่ให้บริการนวดแบบเพื่อให้ความผ่อนคลายหรือร้านที่ให้บริการ Treatment ต่างๆ จึงทำให้นักธุรกิจมีทางเลือกที่หลากหลาย ในการลงทุน และสร้างธุรกิจได้

สําหรับศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลกในส่วนของธุรกิจสปาไทยนั้น นอกจาก

จะนําเงินตราเข้าประเทศเป็นจํานวนมากแล้วยังส่งผลต่อเนื่องถึงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สปา

เพื่อบําบัด/เสริมความงาม และอุปกรณ์สปาโดยเฉพาะที่ทําจากสมุนไพรไทย รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ในสปาด้วย

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของสมาคมสปาไทยผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมในการลงทุนขยาย

กิจการไปยังต่างประเทศมีจํานวนไม่มากนักเนื่องจากยังมีปัญหาด้านเงินทุน ในด้านการซื้ออุปกรณ์สปา

ความจํากัดของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ ข้อกีดกันการลงทุนในกิจการของประเทศต่างๆ และปัญหาเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทํางานของบุคลากรสปา เป็น